Program

Dodane przez admin dnia 18 maja 2012 o godzinie 14:53

PROGRAM SAMORZĄDOWY PiS 2014 DLA POWIATU BRZESKIEGO

Wspierając budowę państwa obywatelskiego chcemy dać mieszkańcom naszych gmin i całego powiatu brzeskiego szansę na lepsze życie. Państwo obywatelskie stoi na straży dobra wspólnego umożliwiającego wszystkim takie same szanse na starcie i stosując wobec wszystkich takie same reguły gry. Mamy pełną świadomość potrzeby współdziałania licznych środowisk politycznych i społecznych naszych gmin i powiatu brzeskiego. Bez partnerskiej współpracy żaden komitet wyborczy, żadne ugrupowanie nie zrealizuje swoich celów i obietnic wyborczych. Dlatego nasz program, przyjęty przez Komitet Powiatowy Prawa i Sprawiedliwości w Brzegu jest publiczną ofertą skierowaną do mieszkańców Brzegu, Grodkowa, Lewina Brzeskiego, Skarbimierza, Lubszy i Olszanki oraz do bliskich nam programowo i ideowo ugrupowań politycznych oraz środowisk społecznych działających w powiecie brzeskim. Ufamy, że zgoda wśród samorządowych polityków i wspólne działania zapewnią właściwe tempo rozwoju każdej gminy i powiatu brzeskiego, a w konsekwencji odczuwalną poprawę warunków życia obywateli i optymalne wykorzystanie publicznych pieniędzy.

Samorząd brzeski owocem nowej umowy społecznej

Powiat Brzeski to nasza mała Ojczyzna. Jej dobro i rozwój jest naszym wspólnym, nadrzędnym celem. Prawo i Sprawiedliwość struktur Powiatu Brzeskiego przedstawia program społeczno ? gospodarczy dla naszego regionu zawierający wiele ciekawych i wartościowych rozwiązań, które zamierzamy wdrażać w kadencji 2014-2018. Program wpisuje się w Strategię rozwoju powiatu, jak również w program społeczno ? gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości. Chcemy, by ten nasz program był wzbogacony o mądre, roztropne i kreatywne pomysły mieszkańców naszego powiatu, by mógł być materiałem do zawarcia społecznej umowy wiążącej powyborczy samorząd gminny i powiatowy ze społecznością, której ma służyć.

Aktywny, skuteczny i uczciwy samorząd

Zarówno aktywność w działaniach indywidualnych, jak i we współpracy z innymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego jest podstawowym warunkiem rozwoju naszego terytorium. Podejmowanie i prowadzenie wspólnych inicjatyw, zwłaszcza infrastrukturalnych, wzajemne wspomaganie się w samodzielnych zadaniach, to konieczność przy utrzymywaniu wysokiego tempa rozwoju na rzecz mieszkańców. Samorządowiec to ambasador każdego mieszkańca, dlatego jego aktywność to zobowiązanie, jakie przyjął na siebie otrzymując społeczny mandat. Ta aktywność będzie się, zatem przejawiała w wymienionych kolejno dziedzinach życia publicznego. W każdym działaniu kierować się należy fundamentalnymi zasadami uczciwości i społecznej sprawiedliwości.

Aktywne pozyskiwanie środków

Dla właściwego rozwoju gmin i powiatu niezbędnym jest posiadanie odpowiednich środków finansowych. Dzisiaj, wobec kryzysu, samorządy przeżywają pokaźne obniżenie dochodów własnych. Możliwości finansowania poszczególnych zadań znacząco maleją. Dlatego tak bardzo istotnym jest zdobywanie dużych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych w tym przede wszystkim z dotacji unijnych. Tylko odpowiednio przygotowany zespół urzędników z odpowiedzialną władzą stojącą na jego czele jest gwarantem znaczącego wsparcia lokalnych budżetów środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej. Skuteczne sięgnięcie po środki unijne jest gwarantem rozwoju powiatu i gmin.

1. Edukacja

Inwestycja w oświatę to inwestycja w człowieka. Młodzi ludzie powinni mieć dostęp do edukacji na najwyższym poziomie, zarówno w sensie wysokiego poziomu nauczania samego w sobie, ale także w sensie infrastrukturalnym. Oznacza to, więc sukcesywną modernizację obiektów placówek oświatowych, jak również intensywne ich doposażanie. W zbliżającej się kadencji istotna będzie kontynuacja programu termomodernizacji szkół i placówek oświatowych w tym szkolnictwa. Planujemy także utworzenie i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego. Niezmiernie istotnym elementem jest podniesienie poziomu nauczania w szkołach naszego powiatu poprzez właściwy nadzór nad realizacją założeń edukacyjnych, dobór kierunków kształcenia w szkołach zawodowych dostosowanych do rynku pracy. Ważne jest dalsze doposażanie szkół we właściwe pomoce naukowe. Należy zwrócić uwagę na rozwój zajęć pozalekcyjnych w szkołach. W latach 2014-2020 dodatkową możliwość inwestowania w człowieka dają środki zewnętrzne pochodzące z Unii Europejskiej. Należy dokładać wszelkich starań, by tych środków pozyskiwać jak najwięcej. Należy realizować projekty, w których inwestycją jest człowiek i jego potencjał.

2. Sport

Sport to zdrowie. Mieszkańcy Powiatu Brzeskiego powinni mieć, więc szeroki dostęp do jego uprawiania. Istotnym krokiem w tym kierunku było powstanie wielu obiektów sportowych w naszym Powiecie w mijającej kadencji ( ?Orliki?w Brzegu, Grodkowie, Przylesiu, Skarbimierzu, stadiony miejskie w Brzegu i Grodkowie, boiska wielofunkcyjne, sala gimnastyczna w Przylesiu). Należy kontynuować działania , które doprowadzą do budowy kolejnych obiektów sportowych przy szkołach . Pozostaje jeszcze budowa takich obiektów przy II Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu i Zespole Szkół Rolniczych w Grodkowie. Konieczne jest także stworzenie odpowiedniego zaplecza sportowego w szkołach w postaci sal gimnastycznych, przede wszystkim w II Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu, a także w szkołach podstawowych i gimnazjach. Bardzo ważną kwestią jest rozbudowa Krytej Pływalni wraz z budową kąpieliska otwartego w Brzegu i modernizacja Miejskiego Basenu w Brzegu przy ul. Korfantego, który będzie służył mieszkańcom powiatu w sezonie letnim Należy dołożyć wszelkich starań, by wspólnymi siłami i z pomocą zewnętrzną te przedsięwzięcia zrealizować. Ważnym elementem jest także budowa nowych kortów tenisowych przy szkołach. Te wszystkie inwestycje pomogą zagospodarować czas wolny dzieciom i osobom dorosłym i wpłyną na poprawę zdrowotności mieszkańców

3. Współpraca z zagranicą

Współczesność charakteryzuje się tendencją do dużej migracji. Rzeczą naturalną jest, że Polska będąc członkiem Unii Europejskiej powinna utrzymywać stały kontakt z innymi krajami. Współpraca z zagranicą przynosi obopólne korzyści. Jej głównym przedmiotem będzie dalsza promocja naszego regionu za granicą, wymiana młodzieży Powiatu Brzeskiego, jak również wzajemne wsparcie i wymiana doświadczeń z zagranicznymi partnerami. Społeczeństwo korzystające ze współpracy międzynarodowej staje się bogatsze doświadczeniami naszych partnerów.

4. Bezpieczeństwo

a. Publiczne

Na bezpieczeństwie mieszkańców nie można oszczędzać. Stoimy na stanowisku, że należy rozwijać sieć monitoringu gminnego. Należy podejmować wszelkie przedsięwzięcia mające na celu utrzymanie porządku publicznego. Wymagać na instytucjach, w których kompetencji leży zapewnienie bezpieczeństwa ( policja, straż miejska, straż pożarna), efektywnego działania w naszym powiecie.

b. Powodziowe

Powódź w 2007 i 2010 roku wyraźnie ukazała, że powiat nie jest w wystarczającym stopniu przed nią zabezpieczony. Należy inwestować w budowę wałów przeciwpowodziowych w Brzegu, a także murów oporowych zabezpieczających przede wszystkim obszar obejmujący wyspy na Odrze, jak również obszary znajdujące się po drugiej stronie rzeki Odry.

c. Zdrowotne

W mijającej kadencji Powiat Brzeski przeznaczył ogromne środki na Brzeskie Centrum Medyczne (termomodernizacja budynków, zakup sprzętu medycznego ). Należy to kontynuować (niezbędna jest budowa bloku operacyjnego) i dążyć do budowy lądowiska przy nowo powstałym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Brzegu. Bardzo ważnym zadaniem jest również budowa domu spokojnej starości. Ponadto należy przeprowadzić generalny remont Zakładu Opieki Leczniczej przy BCM w Brzegu oraz doprowadzić do remontu infrastruktury drogowej wokół szpitala. Należy tworzyć prozdrowotne programy profilaktyczne i w zakresie naszych kompetencji właściwie organizować pracę służby zdrowia w naszym powiecie. W dalszym ciągu poszukiwać możliwości finansowych sfinansowania zakupu sprzętu medycznego.

5. Kultura

Człowiek z natury jest istotą kulturalną wymagającą rozwoju duchowego, kulturalnego. Życie kulturalne powinno obfitować w szereg imprez, które nie tylko integrują lokalną społeczność, ale także wpływają na atrakcyjność turystyczną regionu. Kultywowanie takich imprez jak Dzień Kobiet, Święto Powiatu Brzeskiego, Sylwester Powiatowy czy Dni Księstwa Brzeskiego, Wieczory Lisztowskie oraz szeregu imprez odbywających się w Muzeum Piastów Śląskich jest bardzo istotne dla rozwoju kulturalnego naszego społeczeństwa. Wspieranie organizacji zajmujących się promowaniem kultury, a także większe wsparcie Brzeskiego Centrum Kultury przyczyni się do rozwoju życia kulturalnego i udziału w nim większej ilości mieszkańców. Poprawy wymaga baza kulturalna w tym remont amfiteatru w Brzegu, rozważyć należy budowę kina umożliwiającego oglądanie nowości filmowych w odpowiednich warunkach.

6. Turystyka

Brzeg ma ogromny potencjał turystyczny. Jednak jego walory są wykorzystane w minimalnym stopniu. Wielki potencjał kryje w sobie rzeka Odra. Brzeg leży między dwoma znaczącymi aglomeracjami ? Opolem i Wrocławiem. W obu miastach turystyka wodna nabiera rozmachu dlatego należy kontynuować działania propagujące aktywność turystyczną z wykorzystaniem nowo wybudowanej przystani na Odrze. Stworzona tania baza noclegowa w postaci schroniska młodzieżowego w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego powinna w sposób decydujący ułatwiać organizację szeregu imprez o zasięgu krajowym także dla osób spoza naszego powiatu. Schronisko powinno stanowić bazę dla turystów. Istotną kwestią jest współpraca schroniska z MOSiR-em, umożliwiająca efektywne wykorzystanie brzeskiego stadionu.

6. Infrastruktura i Gospodarka

W tej dziedzinie podstawą są drogi, które wymagają ogromnych nakładów, by doprowadzić je do dobrego stanu. Wiele dróg gminnych i powiatowych wymaga generalnych remontów. Ważna jest także rewitalizacja starówek w miastach, w tym zwłaszcza w Brzegu (obszar Rynek? Odra) przy jednoczesnej racjonalizacji ruchu drogowego. Usuwanie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i rowerzystów jest w tej dziedzinie także kwestią bardzo istotną (przebudowa dróg powinna być połączona z budową ścieżek rowerowych).

Kolejnym zadaniem jest zagospodarowanie terenu inwestycyjnego wokół zjazdu z autostrady A4 (węzeł przyleski), Lewińskiej Strefy Biznesu, kontynuacja zagospodarowania terenu dawnego lotniska w Skarbimierzu, utworzenia inkubatora przedsiębiorczość, wyznaczenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, indywidualne i wielorodzinne w gminach, remont dróg gminnych i powiatowych z wykorzystaniem środków z RPO WO oraz z Narodowego Planu Budowy Dróg Lokalnych. Ciężkim, jednak realnym zadaniem jest budowa drugiej przeprawy mostowej na rzece Odrze, co w znacznym stopniu usprawni ruch jak również zapobiegnie dalszej degradacji Brzegu przez ciężkie pojazdy. Należy, więc kontynuować działania zmierzające do umieszczenia tego zadania w planach GDDKiA . W Brzegu należy skrócić dzienny czas obowiązywania płatnych parkingów. Umożliwić stworzenia bezpłatnych miejsc parkingowych. Niezwykle ważna dla wizerunku miast powiatu jest rewitalizacja zdegradowanych obiektów położonych zwłaszcza w centrach miast. Należy kontynuować budowę i tworzenie nowych budynków socjalnych.